Prínosy taxCube™

Špecializovaný program výrazne zefektívni proces vykazovania DPH.

přínosy
Zjednodušuje a automatizuje proces prípravy výkazov DPH

Umožňuje spracovanie výkazov DPH bez nutnosti viesť vedľajšiu evidenciu a vykonávať manuálne úpravy mimo systému (napríklad v Exceli)

Skráti dobu prípravy daňového priznania k DPH, kontrolného výkazu a súhrnného výkazu z dní na hodiny.

Vždy reflektuje aktuálny legislatívny rámec.

taxCube™ je možné rýchlo prispôsobiť vašim novým požiadavkám a umožňuje rozšírenie používateľských prístupov, ako aj reflektovanie technických zmien v účtovnom systéme.

Vykonáva široké spektrum kontrol importovaných údajov, čím znižuje riziko chýb a prípadných postihov
Kontrola platnosti DIČ
Kontrola nespoľahlivých platiteľov
Správa kurzov podľa NBS, ECB
Kontrola výpočtu dane
Opravy daňových kódov atď.
Umožňuje archivovať všetky záznamy DPH na jednom mieste

Vstupné údaje až po formuláre výkazov DPH vrátane potvrdenia platnosti DIČ a potvrdenia spoľahlivosti platiteľov v momente podania DPH. Výkazy sú archivované na jednom mieste a ľahko dostupné.

Výhody taxCube™ v porovnaní so spracovaním v Exceli

taxCube™ umožňuje riadiť prístupové práva,

Umožňuje riadenie prístupových práv

Umožňuje súčasnú prácu niekoľkých používateľov

Kontroluje údaje na vstupe prostredníctvom širokého spektra kontrol

Kontroluje záznamy voči VIES a registru nespoľahlivých platiteľov, sťahuje kurzy NBS/ECB

Uchováva detailnú evidenciu o všetkých daňových dokladoch,

Umožňuje archiváciu všetkých podaných výkazov DPH na jednom mieste

Dokáže spracovať aj veľký počet transakcií v záznamovej evidencii (600 tisíc riadkov a viac mesačne)

Automaticky upozorní užívateľa v prípade nutnosti podania dodatočného výkazu DPH

Obsahuje možnosti pokročilého reportingu a rýchlu analýzu chýb a ich nápravu

Umožňuje rýchlu reakciu a tým znižuje riziko pokút z titulu nedodržania termínov

Výhody taxCube™ oproti účtovnému softvéru

Umožňuje vykonávať zmeny v daňovej evidencii aj po závierke

Poskytuje prehľad o aktuálnych legislatívnych novinkách krátko po ich zverejnení

Združuje údaje aj z ďalších systémov, eviduje vstupné údaje a všetky úpravy.